Δέκατρία χρόνια έχουν περάσει από τότε που έγινε η πρώτη αναφορά στην "Ταυτότητα Κτιρίου" στον Νόμο 3843/2010. Είχε τότε περιγραφεί ως ένας φυσικός φάκελος που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του κτιρίου, θα συντάσσεται από αρμόδιο μηχανικό και θα φυλάσσεται εντός του κτιρίου από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.

Σκοπός της "Ταυτότητας Κτιρίου",  ή της "Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου"  είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτίριου, των αδειών του, της ενεργειακής του αποδοτικότητας, και της στατικής του επάρκειας, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση των μεταβολών του κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του, καθώς και ο έλεγχος αυτών. Στο εξής κάθε μεταβίβαση ή ενοικίαση οριζόντιας ιδιοκτησίας  θα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου.

Δεν πρέπει να συγχέουμε την "Ταυτότητα κτιρίου" με το Κτηματολόγιο αν και σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται να υπάρχουν κοινά στοιχεία. Ωστόσο το Κτηματολόγιο αφορά κυρίως την ιδιοκτησία της γής, την οποία καταγράφει με ακρίβεια, ενώ οι οριζόντιες ιδιοκτησίες αναφέρονται περιγραφικά για τις ανάγκες των υποθηκοφυλακείων που ενσωματώνουν στους κόλπους τους τα Κτηματολογικά γραφεία. Στην ουσία η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναρτώνται οι ηλεκτρονικές ταυτότητες των κτιρίων, θα είναι ένα είδος "Κτηματολόγιου" κτισμάτων. Με πλήρη γεωμετρική αποτύπωση των ιδιοκτήσιών, τις αδειοδοτήσεις ή τακτοποιήσεις που το αφορούν, τα σχέδια που τις συνοδεύουν, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά του όπως η στατική επάρκεια ή η ενεργειακή του κατάσταση και κατάταξη.

Όπως είναι αυτονόητο η διενέργεια της αποτύπωσης και καταγραφής των οικοδομικών στοιχείων του κτιρίου η εκπόνηση των σχετικών μελετών και εργασιών για την πιστοποίησή του καθώς και η φύλαξη και συντήρηση του φακέλου θα πρέπει να ανατεθεί σε έμπειρο αρχιτεκτονικό γραφείο, ιδιαίτερα αν πρόκειται για πολυκατοικία, συγκρότημα κατοικιών ή ειδικό κτίριο.

Η τεχνική εταιρεία μας έχει δημιουργήσει και θέσει σε εφαρμογή ένα μητρώο κτιρίων της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, αλλά σε αρκετές άλλες περιοχές της επικράτειας.  Αν είστε ιδιοκτήτης ή διαχειριστής μεγάλου κτιρίου με πολλές ιδιοκτησίες ιδιαίτερα αν αυτό είναι παλιό ή αν σε αυτό απαιτείται τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, σίγουρα θα χρειαστείτε εξειδικευμένη υποστήριξη Συζητήστε το μαζί μας!