Επιπλωμένα δωμάτια/διαμερίσματα είναι οι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή/και διαμερίσματα ενός ή περισσότερων χώρων με λουτρό. Αποτελούν και αυτά, μή κύρια τουριστικά καταλύματα κατά την έννοια που ορίζει ο Νόμος 4276/2014, όπως οι τουριστικές επαύλεις και οι τουριστικές κατοικίες. Τα ΕΕΔΔ όμως είναι μία ενδιάμεση κατάσταση που μοιάζει περισσότερο με τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ως προς την οργάνωση και την λειτουργία.

Ένα ΕΕΔΔΕ μπορεί υπό κάποιες προϋποθέσεις να μετατραπεί σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου αν πχ αυξήσει την δυναμικότητά του πέραν των 30 δωματίων που είναι το όριο δυναμικότητας της κατηγορίας, αν καλύπτει και τις υπόλοιπες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.

Τα καταλύματα αυτού του τύπου κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες κλειδιών ανάλογα με τον αριθμό μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει η κάθε επιχείρηση βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί. Οι κατάταξη στο σύστημα κλειδιών του ΕΟΤ δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο μία υψηλή κατάταξη επιτρέπει στο κατάλυμα να αξιολογείται σε υψηλότερη θέση στην διεθνή αγορά τουριστικών κρατήσεων.

Προδιαγραφές οικοπέδου/γηπέδου – κτιρίου για τη δημιουργία ΕΕΔΔ

1.Έκταση οικοπέδου/γηπέδου :

α. Η έκταση του οικοπέδου/γηπέδου όπου υφίσταται ή πρόκειται να δημιουργηθεί επιχείρηση ΕΕΔΔ πρέπει να είναι ενιαία και να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου, το σύνολο δε των ποσοστών συνιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% της έκτασης ή/και να είναι μισθωμένη, ή/και να έλκονται επί αυτής δικαιώματα εξ άλλης σύμβασης.

β. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχείρηση ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο ιδιοκτήτη ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών.

γ. Σε περίπτωση οικοπέδων/γηπέδων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ, εφ’ όσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου.

2.Προσπέλαση :

Η προσπέλαση στα ΕΕΔΔ γίνεται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο ή ιδιωτικό δρόμο ή μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό και δια δουλείας διόδου, η οποία θα βεβαιώνεται και αποτυπώνεται στην τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4276/2014.
Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, η αίτηση εξετάζεται μόνο εφ’ όσον αποδειχθεί ότι επιτρέπεται να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο, το οποίο προτείνεται από τον αιτούντα, για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως η ικανοποιητική μεταφορά προς το κατάλυμα, η τροφοδοσία του και η αποκομιδή των απορριμμάτων.

3.Το κτίριο στο οποίο θα αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ

επιτρεπόμενης μόνο της ύπαρξης μίας κατοικίας ιδιοκτήτη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ανεξάρτητη για το καθένα είσοδο, τα οποία δεν εντάσσονται στις εγκαταστάσεις ΕΕΔΔ.

4. Δυναμικότητα

Τα ΕΕΔΔ έχουν μέγιστη δυναμικότητα 30 δωματίων/Διαμερισμάτων. Ο αριθμός των δωματίων μπορεί να αυξηθεί εντός του ίδιου κτίριου με ένα δεύτερο σήμα ΕΕΔΔ , αν μπορεί να εξασφαλιστεί ανεξάρτητη είσοδος για το κάθε ένα εξ αυτών. Στον αριθμό υπολογίζονται και οι χώροι καθιστικού αν αυτοί περιλαμβάνουν κλίνες. Οι μονάδες με περισσότερα των 20 δωματίων/Διαμερισμάτων, στην  κατηγορία 5 κλειδιών πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δωμάτιο δύο κλινών για ΑΜΕΑ. 


Για την σύνταξη του φακέλου αδειοδότησης της επιχείρησής σας και την έκδοση του ΕΣΛ Συζητήστε το μαζί μας!