Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017, όλα τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας Ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί έως τον Ιανουάριο του 2015 παύουν να ισχύουν.

Οι επιχειρήματίες του κλάδου καλούνται να προμηθευτούν τα νέα πιστοποιητικά κατάταξης που προβλέπει το Υπουργείο Τουρισμού με απόφασή του στις 9-01-2015.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που ξεκίνησε το 2013 με την ψήφιση του σχετικού νόμου.

Οι νέες προδιαγραφές κατάταξης των ξενοδοχείων και καταλυμάτων διέπονται από μία τάση επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού σύμφωνη με έγκυρα ξένα πρότυπα, αλλά και από την ανάγκη της εναρμόνισης με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, κυρίως στον τομέα της εξυπηρέτησης των ΑΜΕΑ.

Για να παραμείνει ρεαλιστικός ο στόχος της υιοθέτησης των νέων προδιαγραφών από τις επιχειρήσεις εντός ενός εύλογου χρονικού πλαισίου, η απόφαση εξαιρεί από την υποχρέωση εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών τα υφιστάμμενα κτίρια.

Αναγνωρίζοντας έτσι το γεγονός ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν κατασκευαστεί κατά τις δεκαετίες 1960, 1970, και 1980, και σε πολλά από αυτά θα ήταν τεχνικά δύσκολο και οικονομικά ασύμφωρο να εφαρμοστούν μεγάλης κλίμακας μετατροπές.

Σε αυτά παραμένει η υποχρέωση της τήρησης των λειτουργικών προδιαγραφών καθώς επίσης και η συγκέντρωση των ελάχιστων απαιτουμένων μορίων, που απαιτούνται για την κατάταξη και την έκδοση του ΕΣΛ.

Η ίδια τακτική εφαρμόζεται και για τις νέες υπό ίδρυση τουριστικές επιχειρήσεις που κατείχαν εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Πάντως παραμένει στην διακριτική ευχέρεια του φορέα εκμετάλλευσης να επιλέξει την κατάταξη της επιχείρησής του με βάση το σύνολο των προδιαγραφών περιλαμβανομένων και των τεχνικών, αν θεωρεί ότι έχει την δυνατότητα να τις εφαρμόσει, και να οφεληθεί έτσι από την ενισχυμένη βαθμολογία που θα προκύψει.

Η 31-12-2017 φαντάζει μακρυνή, και η παραδοσιακή αναβλητικότητα των φορέων σχεδόν πάντα οδηγεί στην συσσώρευση των αιτημάτων προς στο τέλος της περιόδου. Όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες ΕΟΤ, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο κλπ, θα έχουν τον μεγάλο φόρτο και περιορισμένη δυνατότητα απόκρισης.

Αν δεν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία επιλέξτε αυτό το πρώιμο στάδιο για την πιστοποίησή σας στον ΕΟΤ, και για την έγκαιρη και εμπεριστατωμένη επιλογή των προδιαγραφών ώστε να πετύχετε την βέλτιστη μοριοδότηση με το μικρότερο δυνατό κόστος.


Συζητήστε το μαζί μας!